ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NEWWORLD GEVESTIGD TE SCHILDE.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Newworld – VDB holding bvba : de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt; hierna genoemd ‘Newworld’.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de Newworld ;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Newworld

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en Newworld gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Newworld in staat stelt om informatie

die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Newworld :

VDB holding bvba

Klein Waterstraat 67

2970 Schilde

info@newworldinteriors.be

BTW-nr : BE 0480 096 946

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Newworld en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand tussen Newworld en consument.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken. Als Newworld gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen

of fouten in het aanbod binden Newworld niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de

prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de

consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde

handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de

overeenkomst tot stand komt;

• de gedragscodes waaraan Newworld zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument

deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot

voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Newworld

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Newworld passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Newworld

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Newworld kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Newworld op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Newworld zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Newworld waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Newworld deze gegevens

al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Newworld zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de

bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten (koop op afstand)

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,

zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de

originele staat en verpakking aan Newworld retourneren, conform de door de Newworld verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van heen- en

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Newworld dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Newworld alleen

worden uitgesloten indien Newworld dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door Newworld tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Newworld

geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Newworld producten of diensten waarvan de prijzen gebonden

zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Newworld geen invloed op heeft, met

variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel

vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien Newworld dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en zonder

verzendkosten.

Artikel 10 - Conformiteit

1. Newworld staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in

het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en

de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Newworld zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij

de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van

diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één

week voor de afgesproken leveringsdatum bericht.

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Newworld zich inspannen om

een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor

rekening van Newworld.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij Newworld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Belangrijk - met betrekking tot grotere producten raden wij aan dat er altijd 2 mensen zijn bij het

afleveradres. Als u er voor kiest uw product(en) thuis te laten bezorgen, zal dit tot aan de voordeur

op de begane grond gebeuren. De transporteur brengt uw meubel dus niet naar bv. een

bovenverdieping of kelder.

7. Wij -of de transporteur indien directe levering af fabriek- nemen contact met u op om een

geschikte leverdag en –tijdstip af te spreken. Het is belangrijk om de goederen te controleren bij

aankomst waar mogelijk. Als u ondertekent dat de goederen geen schade hebben en vindt dan

vervolgens een fout op levering, vallen schades niet langer onder transportschade en of garantie.

8. Alle door Newworld in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van

Newworld totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Newworld gesloten overeenkomst(en)

deugdelijk is nagekomen.

9. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,

mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De

Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of

op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan alvorens (de) product(en) in bestelling worden genomen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Newworld te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Newworld behoudens wettelijke beperkingen,

het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te

brengen.

4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij

van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,

tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten over de geleverde producten dienen binnen 2 weken, volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij Newworld, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij de Newworld ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de Newworld binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Garantie

1. Indien het product transportschade heeft dient u dit 24 uur na levering van het product te melden

(per e-mail) bij Newworld. Vergeet ook niet om een aantekening te maken op de pakbon van de

vervoerder.

2. Alleen fabricagefouten vallen onder de garantie. Schade welke is ontstaan door het in elkaar

plaatsen van de producten worden niet in behandeling genomen.

3. Garantievoorwaarden:

a. Garantietermijn is 9 maanden. Newworld kan in geval van garantie een nieuw element van het

defecte deel van het product leveren.

b. Newworld komt het product repareren indien dit tot de gewenste oplossing leidt.

c. Als er transportschade is, meldt dit binnen 24 uur na levering, er worden geen kosten berekend

voor de vervangende onderdelen of reparatietijd. Let wel: maak hiervoor een aantekening op de

afleverbon van de vervoerder. Indien dit niet is gedaan, kan er geen garantie meer afgegeven

worden.

d. In het proces van acrylverf en glasvezelproducten is het niet ongewoon dat er kleine vlekken te

zien zijn. Dit wordt gezien als schade ten gevolge van de natuur van het samengestelde materiaal.

e. Na het in gebruik nemen van de meubelen welke Newworld verkoopt kan verkleuren optreden

door dag- en/of zonlicht. (Wit) polypropyleen (kunststof) is zeer gevoelig voor verkleuring.

f. Controleer altijd de afmetingen van portalen en deuropening of de bestelde producten erdoorheen

kunnen. Indien u zich heeft misrekent zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. De goederen moeten

dan binnen de 7e dag geretourneerd worden, u betaald dan de kosten van de verzending van het

product naar Newworld.

g. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor schade die door de consument wordt veroorzaakt.

Duidelijk tekens, krassen en deuken die niet op het product zijn wanneer het wordt verstuurd zijn de

verantwoordelijkheid van de consument.

h. Het is de verantwoordelijkheid van een consument om een product of kleurmonsters vooraf te

bekijken om geschiktheid te verzekeren. Deze kleur kan verschillen met de kleur in de webshop van

Newworld.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Artikel 16 - Toepasselijk recht op geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Newworld partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b. De rechter in de vestigingsplaats van Newworld is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Newworld het recht het geschil

voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.